اطلاعیه جلب وجذب فرزندان شهدا ومعلولین اردوی ملی به بورسیه های خارجی به تحصیلات عالی

وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا فرزندان خانواده های معظم شهدا و معلولین اردوی ملی را جهت تداوم و تکمیل تحصیلات عالی شان در خارج از کشور از طریق بورسیه های تحصیلی مساعدت همه جانبه نمایند.

بناء به اطلاع عموم خانواده های معززشهدا و معلولین اردوی  ملی رسانیده میشود که فرزندان شان را با اسناد تحصیلی ( پوهنتونها و اسناد فراغت لیسه های دولتی یا خصوصی) و اوراق هویتی و وثایق آنها که واجدیت شرایط آنها را تثبیت کرده بتواند، غرض ثبت و نام به معاونیت شهدا و معلولین ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز وزارت دفاع ملی مقیم مکروریان دوم شهر کابل معرفی نمایند.

غرض کسب معلومات بیشتر به شماره 0202632114  در تماس شوید.

 

###