دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 17 عقرب 1397 امتحان کانکور (3000) تن داوطلب اکادمی ملی نظامی به حضورداشت هئیتهای وزارت دفاع ملی وزارت تحصیلات عالی درپوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم " فهیم "  اخذ گردد

موضوع: ا خذ امتحان کانکور

زمان پنجشنبه 17عقرب1397

وخت:  ساعت 7:30  صبح                 

مکان:     پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم واقع قرغه  تشریف آورده ممنون سازید

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید .

###


دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

نمبرتماس آمرامورعامه جگرن جمعه گل –     0786340268

نمبرتماس امرامور عامه اکادمی ملی نظامی     -    0798834252