اطـــــلاعـــیـــه مورخ 12عقرب1397

 

    اطـــــلاعـــیـــه

قرار است  فردا یکشنبه مورخ  13عقرب1397به کمیت (1300) تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فراگیری تعلیمات نظامی در مرکز تعلیمی کابل با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز فارغ گردند.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح به قراول مرکز تعلیمی کابل واقع پلچرخی تشریف آوده ممنون ساز ید . 

 

###