اطلاعیه مورخ 6 عقرب 1397

 

                                                                اطلاعیه

 وزارت دفاع ملی به منظور جذب کادر های افسری،  فارغان پوهنتون های دولتی و خصوصی را به اکادمی (IMA) کشور هندوستان معرفی مینماید .

بناء به اطلاع آنعده جوانان ذکور که خواهش شمولیت را به صفت محصل در اکادمی مذکور داشته باشند رسانیده میشودکه جهت ثبت و نام به مراکز جلب و جذب اردوی ملی صرف در  کمیساری های شهر کابل  از تاریخ 7 عقرب الی 10 عقرب سال 1397 مراجعه نمایند.

شرایط شمولیت و ثبت نام :

·           داشتن تذکره تابعیت .

·           سن داوطلب از 18الی 25 سال باشد .

·           داوطلب فارغ یکی از پوهنتون های ملکی خصوصی و دولتی باشند .

·           به لسان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد.

·            داوطلب از  توانمندی فزیکی خوب و صحت عالی برخوردار بوده و به مواد مخدر معتاد نباشد .

·      داشتن سند فراغت.

خاطره :  تاریخ اخذ امتحان ابتدائی بعد از ارزیابی اسناد تحصیلی به اطلاع کاندیدان رسانیده میشود.

برای معلومات بیشتر به قوماندانیت عمومی  جلب وجذب اردوی ملی ویا شماره تیلفون  (0202612999) در تماس شوید.

###