تاریخ: 4 عقرب1397

اطـــــلاعـــیـــه

قرار است  فردا شنبه  مورخ 5 عقرب به کمیت 194 تن افسران جوان طی محفلی به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی  از اکادمی هوائی افسران جوان بعد از تکمیل نمودن دوره آموزشی فارغ و در صفوف قوای هوائی کشور توظیف گردند.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح به قراول قوماندانی قوای هوائی تشریف آورده ممنون سازید .

###