تاریخ: 25 میزان1397

                                 اطـــــلاعـــیـــه

قرار است  فردا پنجشنبه  مورخ 26 میزان قوماندان قوای هوائی راجع به آماده گی های نیرو های هوائی کشور در تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه 28 میزان طی کنفرانس مطبوعاتی درتالار قوماندانی قوای هوائی معلومات ارایه نماید.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح به قراول قوماندانی قوای هوائی تشریف آورده ممنون سازید .

###