تاریخ: 24 میزان1397

                      اطـــــلاعـــیـــه

قرار است فردا چهارشنبه 25 میزان1397 تطبیقات صحرائی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع مارشال محمد قسیم فهیم طی اجرای تطبیقات نظامی وسیع در حضور داشت اراکین بلند پایه دولتی، وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در پیلگون پلچرخی  اجرا گردد.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00صبح به قراول مرکز تعلیمی نظامی کابل واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.

 

###

 

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی

_____________________________________________________

نمبر تماس : جگرن جمعه گل آمر امور عامه پوهنتون مارشال فهیم 0707686995