مورخ : 24میزان 1397

اطـــــلاعـــیـــه

قرار است فردا چهارشنبه مورخ 25 میزان 1397 به کمیت (1039) تن سربازان اعم از ذکور واناث بعد ازفراگیری تعلیمات نظامی درمرکزتعلیمی نظامی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز فارغ وشامل اردوی ملی گردند.  

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به  ساعت 8:00 صبح به قراول مرکز تعلیمی نظامی کابل واقع پلچرخی  تشریف آورده ممنون سازند .

 

 

 

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

_____________________________________________________

شماره های تماس: 0799765665 ــــ  02022612248