اطلاعیه مورخ 23 میزان1397

    اطـــــلاعـــیـــه

قرار است  فردا سه شنبه مورخ  24 میزان دوره 25 کماندو به کمیت 800 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از فرا گرفتن  تعلیمات کوماندوئی از مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص ، طی محفلی با شکوه با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز فارغ گردند.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح به قراول گارنیزیون قول اردوی عملیات های خاص کوماندو مقیم ریشخور تشریف آورده ممنون سازید .

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

_____________________________________________________

شماره های تماس: 0799765665 ــــ  02022612248